• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Làm cho Flash hiện bên dưới tag DIV

(Download CTIM) Gửi ngày 8 tháng 10 năm 2011 - 4861 lượt xem

Share Facebook

Trong Web, bình thường nếu các layer sử dụng tag DIV để hiện thị, nếu có đối tượng Flash trên trang và hiển thị cùng một vị trí với tag DIV thì Flash sẽ đề lên tag DIV đó.

Để tại DIV có thể nằm trên Flash, cần phải khai báo thêm thuộc tính wmode là transparent. theo mẫu phía dưới, phần chữ màu đỏ là phần bổ sung thêm!

<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000"
id="obj1"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0" border="0"
width="623"
height="196">
<param name="movie" value="images/banner.swf">
<param name="quality" value="High">
<param name="wmode" value="transparent">
<embed src="images/banner.swf"
pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"
type="application/x-shockwave-flash"
name="obj1"
width="623"
height="196"
quality="High"
wmode="transparent">
</object>

Tác giả: Quang Sáng

Tags:

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài khác trong cùng danh mục:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362