• Search
  • Menu
Phiên bản Máy tính

Tự làm Music Online đơn giản

(Download CTIM) Gửi ngày 15 tháng 9 năm 2009 - 3720 lượt xem

Share Facebook

<script language="javascript">
 function playmedia(url)
 {
  var media = document.getElementById("MP");
  media.url =url;
  media.controls.play();
 }
</script>
<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="MP">
 <param name="URL" value>
 <param name="rate" value="1">
 <param name="balance" value="0">
 <param name="currentPosition" value="0">
 <param name="defaultFrame" value>
 <param name="playCount" value="1">
 <param name="autoStart" value="-1">
 <param name="currentMarker" value="0">
 <param name="invokeURLs" value="-1">
 <param name="baseURL" value>
 <param name="volume" value="50">
 <param name="mute" value="0">
 <param name="uiMode" value="full">
 <param name="stretchToFit" value="0">
 <param name="windowlessVideo" value="0">
 <param name="enabled" value="-1">
 <param name="enableContextMenu" value="-1">
 <param name="fullScreen" value="0">
 <param name="SAMIStyle" value>
 <param name="SAMILang" value>
 <param name="SAMIFilename" value>
 <param name="captioningID" value>
 <param name="enableErrorDialogs" value="0">
</object>
<br>
<a href="#" onclick="javascript:playmedia('nhac/YTMM.wma');"> Yeu Thuong Mong Manh</a>

Bạn muốn có nhiều bài hát, bạn chỉ việc thêm nhiều

<a href="#" onclick="javascript:playmedia('nhac/YTMM.wma');"> Yeu Thuong Mong Manh</a>

Nếu bạn biết về Fontpages thì thiết kế sao cho tiện dụng, Nếu bạn biết ASP hay PHP thì bạn có thể Load bài hát từ CSDL, khi đó web nhạc của bạn sẽ Pro hơn nhiều.

Tác giả: Quang Sáng

Tags:

Ghi nhớGhi nhớ Gửi cho bạnGửi cho bạn In tin

Các bài mới nhất:

Các bài mới trong cùng danh mục:

Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM

Development : Phạm Quang Sáng
Y!M: quangsangctim
Mobile: 0989 231 362