Tự làm Music Online đơn giản
Gửi ngày 15 tháng 9 năm 2009

<script language="javascript">
 function playmedia(url)
 {
  var media = document.getElementById("MP");
  media.url =url;
  media.controls.play();
 }
</script>
<object classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6" id="MP">
 <param name="URL" value>
 <param name="rate" value="1">
 <param name="balance" value="0">
 <param name="currentPosition" value="0">
 <param name="defaultFrame" value>
 <param name="playCount" value="1">
 <param name="autoStart" value="-1">
 <param name="currentMarker" value="0">
 <param name="invokeURLs" value="-1">
 <param name="baseURL" value>
 <param name="volume" value="50">
 <param name="mute" value="0">
 <param name="uiMode" value="full">
 <param name="stretchToFit" value="0">
 <param name="windowlessVideo" value="0">
 <param name="enabled" value="-1">
 <param name="enableContextMenu" value="-1">
 <param name="fullScreen" value="0">
 <param name="SAMIStyle" value>
 <param name="SAMILang" value>
 <param name="SAMIFilename" value>
 <param name="captioningID" value>
 <param name="enableErrorDialogs" value="0">
</object>
<br>
<a href="#" onclick="javascript:playmedia('nhac/YTMM.wma');"> Yeu Thuong Mong Manh</a>

Bạn muốn có nhiều bài hát, bạn chỉ việc thêm nhiều

<a href="#" onclick="javascript:playmedia('nhac/YTMM.wma');"> Yeu Thuong Mong Manh</a>

Nếu bạn biết về Fontpages thì thiết kế sao cho tiện dụng, Nếu bạn biết ASP hay PHP thì bạn có thể Load bài hát từ CSDL, khi đó web nhạc của bạn sẽ Pro hơn nhiều.

Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM