Nâng cấp phiên bản PHP trong Usbwebserver 8.6
Gửi ngày 30 tháng 8 năm 2019

Download:

- usbwebserver_v8.6.2.zip - PHP 7.1
------------------------------------------
Change log:
Update: Apache version - 2.4.29
Update: PHP versions - 5.6.32 for 8.6.1 and 7.1.11 - for 8.6.2
Update: PHPMyAdmin version - 4.7.5
Update: MySQL version - 5.6.34
Change: Set default port from 8080 to 80
Change: Set default MySQL port from 3307 to 3306


Print In tin
Download CTIM - Diễn Đàn Tin Học CTIM